SZKOLENIA - MERITUM BHP - Kompleksowa obsługa BHP - Szkolenia BHP - Kurs pierwszej pomocy w Krakowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - szkolenie PPOŻ
Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - kurs pierwsza pomoc
Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - szkolenie BHP


Szkolenia PPOŻ

dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z zakładu pracy.
Kurs pierwszej pomocy

dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, nauczycieli w szkołach i przedszkolach.Szkolenia BHP

wstępne i okresowe dla pradowców i pracowników.
Szkolenie wykładowców BHP w MERITUM BHP w Krakowie


Szkolenie dla wykładowców BHP

kurs metodyczny uprawniający do prowadzenia szkoleń BHP.


Szkolenie dla wykładowców BHP
Organizacja i dydaktyka szkoleń w dziedzinie BHP


Szkolenie adresowane jest do osób chcących nabyć przygotowanie dydaktyczne uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., §2 ust. 1 rozporządzenia, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246, poz. 2468) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., §1a ust. 4 rozporządzenia, w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860).

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu) lub stacjonarnego kursu w salach wykładowych zlokalizowanych przy Rynku Głównym w Krakowie. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie skryptów oraz prezentacji multimedialnych, a po zdanym egzaminie - zaświadczenie o przygotowaniu dydaktycznym, uprawniającym do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP.

W wyniku realizacji programu szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • kształcenia i doskonalenia zawodowego,
  • charakterystyki szkoleń różnych grup pracowniczych z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych, zespołowych oraz perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa,
  • celów i rodzajów edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowników,
  • popularyzacji zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • treści kształcenia, metod nauczania i form organizacyjnych zajęć potrzebnych do oosiągnięcia założonych celów kształcenia,
  • stosowania środków dydaktycznych wspomagających efektywność procesu nauczania–uczenia się,
  • opracowywania materiałów dydaktycznych, programów szkolenia i ich obudowy dydaktycznej,
  • organizacji i przeprowadzania szkoleń,
  • obsługi technicznych środków dydaktycznych i korzystania z pakietów programów biurowych,
  • sporządzania dokumentacji szkoleń pracowniczych.

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - oferta szkoleńProgram szkolenia
1.  Wybrane zagadnienia z socjologii i psychologii pracy
2.  Techniki i narzędzia ICT w pracy wykładowcy ds. BHP
3.  Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
4.  Elementy dydaktyki
5.  Projektowanie procesu dydaktycznego
6.  Prowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
7.  Organizacja procesu szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy
8.  Ocena efektywności działań edukacyjnych
9.  Popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
10. Egzamin końcowy

Razem: 20 godz.
Cena szkolenia: 600 zł / 400 zł* (zwolnione z VAT)
*szkolenie w formie samokształcenia kierowanego


Szkolenia BHP

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - Rafał Przeciszowski
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - stanowi, że nie wolno dopuścić do pracy pracownika, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy!

W myśl art. 2373 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (szkolenie wstępne) oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (szkolenia okresowe).

Obowiązek znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udziału w szkoleniach z tego zakresu dotyczy również pracodawcy, gdyż zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu pracy, także on ma obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenia takie powinny być okresowo powtarzane.

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia w dziedzinie BHP:
- szkolenia wstępne (instruktaż ogólny)
- szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- szkolenia okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych
- szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób
 wykonujących zadania tej służby
- szkolenia okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
- szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - oferta szkoleń

a ponadto:
- szkolenia instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
  metod prowadzenia szkoleń BHP
- szkolenia pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP
- szkolenia dla hakowych sygnalistów
- szkolenia dla sygnalistów przy robotach torowych
- szkolenia BHP wymagane w danej branżySzkolenia PPOŻ

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracowników do wykonywaniaSzkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - ochrona PPOZ działańw zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Należy zapewnić aby na każdej zmianie świadczył pracę pracownik wyznaczony do wykonywania działań z zakresu ewakuacji. Zadania wyznaczonych pracowników są realizowane dodatkowo, sporadycznie i doraźnie w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Obowiązek wyznaczenia pracownika jest bezwzględny i dotyczy on każdego pracodawcy niezależnie od wielkości zatrudnienia, profilu działalności czy formy organizacyjno-prawnej. Wyjątkiem jest zatrudnianie przez pracodawcę tylko i wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – w takim wypadku działania z zakresu ewakuacji pracowników może wykonywać pracodawca samodzielnie.

Pracodawca powinien poinformować wszystkich pracowników o wyznaczonych osobach funkcyjnych. Wykaz pracowników wyznaczonych do działań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów powinien być w widocznym miejscu, wywieszony w punktach pierwszej pomocy oraz przy apteczkach. Powinien też zawierać następujące dane: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - ochrona PPOZ2Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie środków niezbędnych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Realizacja powyższych obowiązków jest niezależna od tego ilu pracodawca zatrudnia pracowników oraz czy jest właścicielem czy najemcą nieruchomości w których odbywa się praca.

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, nastawione w szczególności na: omówienie procedur ewakuacyjnych i systemów alarmowych oraz praktyczną umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i sieci hydrantowej.Kurs pierwszej pomocy

W każdym zakładzie pracy powinny być osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy. Ciążący na pracodawcy obowiązek w tym zakresie wynika zarówno z Kodeksu pracy jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, obejmujące: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - pierwsza pomocKodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnienia łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących w zakładzie pracy zagrożeń.

W rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP istnieje zapis o obowiązku po stronie pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy, tj.: punktach pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach) zakładu pracy lub apteczkach. Obsługa punktów i apteczek powinna być powierzana pracownikom wyznaczonym i przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - szkolenie pierwsza pomocProponujemy Państwu kurs pierwszej pomocy według najnowszych doktryn unijnych zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. Program szkolenia uzależniony jest od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń i trwa od 3 do 16 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pierwszej pomocy - ratowników medycznych. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na manekinach do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantomach) przy użyciu treningowych defibrylatorów AED oraz przemysłowej apteczki pierwszej pomocy.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego