OFERTA - MERITUM BHP - Kompleksowa obsługa BHP Kraków - Szkolenia BHP Kraków - Kurs pierwszej pomocy

Przejdź do treści

Menu główne:


Kompleksowa obsługa BHP

Zgodnie z z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Proponujemy stałą obsługę przedsiębiorstwa w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferta obejmuje kompleksową realizację obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP, m.in.: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP; udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dot. BHP; ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe; prowadzenie rejestrów, wyników badań i pomiarów środowiska pracy; doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP; dokonywanie oceny ryzyka zawodowego; szkolenia w dziedzinie BHP, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

Obsługa BHP Kraków w MERITUM BHP

Pomoc w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i SANEPID

Każdy pracodawca może zostać skontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy pod względem legalności i prawidłowości zatrudniania pracowników. Od 1 stycznia 2017 r. kontrole mogą dotyczyć także wypłacania zleceniobiorcom i osobom świadczącym usługi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Inspektorzy pracy zwykle nie zapowiadają swojej wizyty w zakładzie pracy, a ich obecność w firmie może skończyć się procesem sądowym. Dlatego doradzamy wcześniejsze przygotowanie się do kontroli, dzięki czemu można ograniczyć związany z tym stres i konsekwencje finansowe. Warto poznać swoje prawa w trakcie kontroli oraz zagadnienia, którymi prawie zawsze zainteresuje się kontrolujący inspektor.
Kontrola PIP - pomoc MERITUM BHP

Postępowanie powypadkowe

Badanie i rejestrowanie wypadków przy pracy, analiza ich przyczyn i okoliczności jest ważnym elementem monitorowania środowiska pracy i ma istotne znaczenie dla prewencji wypadkowej. Jest ono również ważne z punktu widzenia ubezpieczenia wypadkowego celem uzyskania świadczeń ubezpieczeniowych. Prawidłowość prewencyjnych działań powypadkowych zależy od rzetelnego i pełnego zbadania zaistniałych wypadków przy pracy oraz ustalenia wszystkich przyczyn i okoliczności.

Nasza pomoc w zakresie przeprowadzenia postępowania powypadkowego obejmuje: ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków pracowniczych; dokonanie kwalifikacji wypadku zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; przygotowanie dokumentacji powypadkowej; analizę i obliczenia kosztów zaistniałych wypadków.

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - postępowanie powypadkowe

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Wymagania dotyczące stanu bezpieczeństwa pożarowego i warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu określa się w stosownych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, poddawane okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowuje się dla wszystkich budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (np. hoteli) oraz produkcyjnych i magazynowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3. (przeciętnie około 300 m2).
Podczas audytu ppoż. doradzamy jak dostosować lokal zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.
Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - PPOŻ

Doradztwo

Doradztwo świadczone przez MERITUM BHP obejmuje stałą obsługę podmiotów gospodarczych, udzielanie porad z zakresu prawa pracy, opiniowanie dokumentacji zakładowej, porady dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, postępowanie w zakresie odwołań od decyzji ZUS, PIP i PIS.

We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - doradztwo

Audyt BHP

Dostosujemy Państwa firmę do obowiązującego prawa pracy. Audyt BHP pozwoli na weryfikację stanu faktycznego, pomoże sprawdzić czy przedsiębiorstwo odpowiada standardom bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyniki audytu pomogą wprowadzić nowe rozwiązania, wyeliminować istniejące zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, prowadzić zakład wzorcowy pod względem BHP, który będzie przykładem dla innych.
W trakcie audytu BHP przeprowadzamy pomiary i badania środowiska pracy (hałasu, mikroklimatu, oświetlenia itp.), sprawdzamy stan prawny dokumentacji zakładowej oraz weryfikujemy przestrzeganie przepisów i zasad BHP przez pracowników.

Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - audit

Ocena ryzyka zawodowego

W zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników wprowadzono odpowiednie zapisy do Kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP mające zastosowanie do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Celem oceny ryzyka jest skuteczne zapobieganie skutkom zagrożeń zawodowych, wyeliminowanie ryzyka, kontrolowanie ryzyka końcowego i przekazywanie wiedzy o ryzyku i zagrożeniach pracownikom.
Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy (każdej branży), dla których ocena nie była wykonywana oraz kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana mogąca spowodować zmianę poziomu ryzyka.


Szkolenia BHP Kraków w MERITUM BHP - ocena ryzyka
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego